Cộng hương sầu cảm ta gặp mặt
Dị nhân sinh quan phải chia phôi
Hữu duyên vô phận thôi đành chịu
Tầm hoa hoa lạc cũng thế thôi
Xuân vũ nhất thời em cười mỉm
Thu phong vô tận nước mắt rơi
Đông thiên phi tuyết ai tìm đến?
Hạ hải tịch dương bóng lẻ loi

20/12/08