Một chiều dừng bước trong cơn mưa

Cũng là mưa nhưng nay lại khác

Ngồi gặm nhấm mưa qua bao mùa

Không nhận ra áo ta phai bạc

Ta không biết em về hay chưa

Nhưng chiếc quần đã sờn rách nát

Bếp lửa hồng và tiếng nôi đưa

Chiều xa xứ mắt ta vướng cát

 

9/8/07