Làm sao biết khi nào mưa tạnh?

Để vui mừng đón nắng hửng lên

Khói thuốc thì cứ bay lên

Cà phê lại nhỏ qua phin vơi đầy