Từng giọt rơi cà phê lắng đậm

Em có hay tình cũng đầy vơi

Gót hài tóc xõa buông lơi

Mắt xanh môi thắm bỏ rơi tình đầu