Make hay while the sun shines.

善は急げ

Bơ bải không bằng phải thì.

 

Man is a wolf to man.

人を見たら泥棒を思え

Cóc làm tội ngoé, ngoé làm tội ễnh ương.


Many a little makes a mickle.

塵も積もれば山となる

Tích tiểu thành đại, góp gió thành bão

 

Many a true word spoken in jest.

嘘から出た実

Cười ra nước mắt.

 

Marriages are made in heaven.

縁は異なもの味なもの

Cái duyên ông trời xe, cái que ông trời buộc.

 

Might is right.

勝てば官軍負ければ賊軍

Chân lý thuộc về kẻ mạnh.

 

Misery loves company.

同病相憐れむ

Đồng bệnh tương lân.

 

Misfortunes never come singly.

弱り目に祟り目

Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

 

A miss is as good as a mile.

五十歩百歩

Trật con toán, bán con trâu

 

The mob has many heads, but no brains.

烏合の衆

Lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng.

 

Money will do anything.

金さえあれば飛ぶ鳥も落ちる

Có tiền mua tiên cũng được.

 

More than enough is too much.

過ぎたるは猶及ばざるが如し

Cái gì quá cũng không tốt.

 

A mother's heart is always with her children.

焼け野のきぎす夜の鶴

Không ai thương con bằng mẹ.

 

 

The mountains have brought forth a mouse.

大山鳴動鼠一匹

Đầu voi, đuôi chuột.