Ill got, ill spent

悪銭身に付かず

Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân.

 

It is no use crying over spilt milk.

覆水盆に返らず

Nước đổ khôn bốc, gương vỡ khó lành.

 

It is too late to plead after sentence is passed

証文野の出し遅れ

Xảy chân còn đỡ, lỡ miệng thì không.