Failure teaches success.

失敗は成功の基

Thất bại là mẹ thành công.

 

Faith will move mountains.

念力岩を徹す

Có chí thì nên

 

Fine clothes make the man.

馬子にも衣裳

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

 

First come, first served.

先んずれば人を刺す

Trâu chậm uống nước đục

 

A fool may give a wise man counsel.

愚者も一得

Đã chắc mèo nào cắn mỉu nào.

 

A fortune teller knows not his own fate.

易者身の上知らず

Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng.