The darkest place is under the candlestick.

灯台下暗し

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng

 

Dead men tell no tales

死人に口なし

Người chết là hết bí mật

 

 

 

Diamond cuts diamond

毒を以って毒を制す

Dĩ độc trị độc/ Vỏ quít dày có móng tay nhọn

 

Diligence is the mother of good fortune

勘弁は成功の母

Có chí thì nên

 

Do as you would be done to

己の欲せざる所は人に施す勿れ

Thương người như thể thương thân

 

The dog offended, the sow suffered

皿嘗めた猫が科を負う

Quít làm cam chịu

 

A dog will not whine if you strike him with a bone

金で面を張る

Há miệng, mắc quai

 

Doing nothing is doing ill

小人閑居て不善をなす

Nhàn cư vi bất thiện

 

Don't count your chickens before they are hatched

捕らぬ狸の皮算用

Chưa nặn bụt đã nặn bệ

 

Don't halloo till you are out of the woods

勝って兜の緒を締めよ

Bảy mươi chưa què, chớ khoe mình lành