Rút que diêm đầu tiên

Hình bóng em hiển hiện

Điếu thuốc cháy vô biên

Ta và em trò chuyện

 

Rút que diêm thứ hai

Ta nhấp ngụm trà chát

Trên giọt sầu chưa phai

Tim lãnh thêm một nhát

 

Rút que diêm thứ ba

Điếu thuốc bỗng đắng ngắt

Lời em còn chưa bặt

Mà quên sự thứ tha

 

Rút que diêm thứ tư

Khát khao lại bùng cháy

Kẽ lãng du ngắc ngoải

Trên con đường mông lung

 

Rút que diêm cuối cùng

Đốt điếu thuốc cuối cùng

Yêu để rồi điên dại

Điên ? Ừ, yêu đến khùng