Bỗng nhiên ta nhận ra

Ta chẳng là gì cả

Bỗng nhiên ta hiểu ra

Trong tay ta, tất cả