Bad news has wings

悪事千里を去る

Tiếng dữ đồn xa

 

A bad workman quarrels with his tools

下手の道具立て

Vụng múa chê đất lệch

 

A baited cat may grow as fierced as a lion

窮鼠猫を噛む

Chó cùng dứt dậu

 

Barking dogs seldom bite

吠える犬は噛みつかぬ

Chó sủa là chó không cắn

 

Beads about his neck, and the Devil in his body

外面如菩薩内心如夜叉

Miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm

 

The beggar pays a benefit with a louse

恩を仇で返す

Lấy oán trả ân

 

The best way to travel is towards Heaven

後生が大事

Để phúc đức lại cho con cháu

 

Better be first in village than second at Rome

鶏口となるも午後となる勿れ

Đầu vịt hơn đít trâu

 

Better be head of a dog than the tail of a lion

鶏口となるも午後となる勿れ

Đầu vịt hơn đít trâu

 

Better bend than break

柳に雪折れなし

Tránh voi chẳng hổ mặt nào

 

Between two stools the tail goes to ground

虻蜂取らず

Lắm mối tối nằm không

 

A bird in the hand is worth two in the bush

明日の百より今日の五十

Một mặt hơn mười gói

 

Bird of a feather flock together

類は友を呼ぶ

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

 

Birth is much, but breeding is more

家柄より芋茎

Dưỡng dục hơn sinh thành

 

Black hens lay white eggs

鳶が鷹を生む

Con hơn cha là nhà có phúc

 

Blood is thicker than water

血は水よりも濃し

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Blood will have blood

血で血を洗う

Nồi da xáo thịt

 

A bolt from the blue

藪から棒

Sấm nổ giữa trời quang

 

Bread is better than the songs of birds

花より団子

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 

A burnt child dreads the fire

羹に懲りて膾を吹く

Phải một cái, rái đến già