Chung lưng đấu cật bảy năm trời,
Vậy mà một chốc bỗng tả tơi.
Càng nghĩ càng thấy đời thật lạ,
Chẳng ai theo ta cuộc rong chơi.
Bạn về chín suối ta ở lại,
Một mình chiến đấu đến tơi bời.
Nếu ngày nào đó ta gặp lại,
Tình cố tri chắc chẳng nên lời.